Recent Posts

"கல் தோன்றி, மண் தோன்றாக் காலத்தே, வாளோடு முன் தோன்றிய தமிழனின் மூத்த குடி ஆயர் குடி " யாதவர்,ஆயர்,அண்டர்,பொதுவர்,கோவலர்,இடையர்,கோன்,கோனார்,பிள்ளை,கரையாளர்,தாஸ்,சேர்வை,கிதாரி,மந்திரி,யாதவ்

Thursday, December 5, 2013

अखिल भारतीय यादव कबीले खिताब


कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत हमारी यादव जाति व्याप्त है कि केवल जाति है. हम प्रत्येक राज्य में अलग अलग नामों से इशारे से बुलाया. हम राज्यवार सूची के नीचे देखेंगे.


तमिलनाडु:
1. कोनर
2. बेटा
3. चरवाहे
4. कोहन
5. Yatavan
6. Karaiyalar
7. मंत्री
8. खुलासा
9. दास
10. Totuvar
11. Karampi
12. Kolayan
13. बिशप
14. Vaduga काउबॉय
15. नाम्बियार
16. नायडू
17. गोला
18. Kolara
19. महापौर
20. Muniyan
21. Eruman
22. बिशप Vaduga


गोवा:
25. Yatava
26. Akir
27. Kuvali
28. फ़ाइल


एपी:
29. Cucitti
30. डोगरा
31. Parakkiriti
32. Tumatulla
33. गोला
34. Kirusnacolla
35. नामीब
36. Poyanna
37. Piracattunna
38. ख़रगोश
39. Kunattu
40. पाइक
41. Kolara नायडू
42. Tananka
43. कुरुबा
44. Kuruva
45. Yerankala
46. रेड्डी
47. राव
48. रेड्डी
49. स्वामी
50. Vahalla
51. Pinyatti


असम :52 . कोअला53 . फ़ाइल54 . घोष55 . लक्ष्यबिहार :56 . यादव57 . Akir58 . करोड़59 . Catakop60 . कोचि61 . capaci62 . Koyariya63 . Capalkop64 . Majaravut65 . Kisvantkoriya66 . मंडल67 . बातू Pahat68 . Meto69 . Lotavayan70 . Manjiki71 . राबड़ी72 . Jatoyan73 . राज74 . Revat75 . Nantinaya76 . Cutamas77 . Colanki78 . जडेजा79 . Takirrajचंडीगढ़ :80 . Akir81 . Qala82 . Cinyatav सिंह83 . कोअला84 . राव85 . यादवपंजाब :86 . Akirvala87 . Tutvala88 . सिंह89 . अटारीमध्य प्रदेश :90 . Nacira91 . नागा92 . नौ93 . Nunka94 . Cetur95 . Conaravani96 . सराभा97 . Caravahira98 . कंटाटा99 . सोना kenca100 . Caccan101 . चौधरी102 . सांता103 . Cantariya104 . फ़ैशन105 . Pakavaka106 . Parcca107 . Pesra108 . Paniccariya109 . Pantonkri110 . बेकर111 . panra में112 . Panisa113 . पोंटी114 . Maracankar115 . पुजारी116 . गरुड़117 . Kunsa118 . Kulavansi119 . कोशी120 . मुंगेर121 . Makars122 . पहाड़ी123 . Mankar124 . Mattavikarika125 . Paratan126 . Pattelpattela127 . Pancottiकर्नाटक :128 . गोला129 . Kovuli130 . 131 फ़ाइल . Yatava 132 . Astanakolla133 . Atavikolla 134 . गोपाल 135 . Kopali 136 . Hanaparu137 . कृष्णा गोला 138 . Anaparu 139 . Attanharu 140 . Hanpar141 . Tutikikola 142 . Konata 143 . Yatukolla 144 . 145 Konts . Telukukolla 146 . Hanamkolla 147 . Kenkurikollataकेरल :148 . 149 गाय झुंड . Iruman 150 . 151 Urulinayar . Kolaya 152 . 153 Maniyani . Kirusnavaka 154 . 155 बच्चे . आश्रित 156 . नाम्बियारपश्चिम बंगाल :157 . Acir 158 . गोला 159 . COPPA 160 . Catakopa 161 . 162 घोष . Yatava163 . Mantala 164 . जैक 165 . Taza 166 . Metto 167 . मैरिका 168 . पट्टे169 . Kurumetta 170 . बातू Pahatउत्तर प्रदेश :171 . Akir 172 . कोशी 173 . Yatuvanci 174 . Yatava 175 . Kolaci 176 . Gujar177 . Kunakkeniya 178 . Tantaroki 179 . 180 ट्यूमर . कोमला 181 . Catocatja182 . Rajoriya 183 . 184 Revat . 185 Vilkar . 186 Copar . पठान187 . 188 प्रधान . लाला 189 . Tesvali 190 . Kanujiya 191 . Makareviya 192 . Puruliya 193 . 194 Mokamatunkoci . Pehala 195 . 196 चौधरी . 197 कौर . 198 Ceyyat . 199 तोमर . तुर्की - 200 nantavanci . 201 Tunar . कटारिया 202 . Poriyi203 . 204 Panvar . 205 बनिया . Ramvanca 206 . Kulavanca 207 . 208 Titimvar . 209 Kujars . Pakaravatiyaउड़ीसा :210 . 211 Paratan . कोला 212 . 213 ताजिक . Tacir 214 . 215 Revat . गोला216 . Kurumattuha 217 . 218 फ़ाइल . 219 बच्चे . 220 कोण . Pannukolla221 . जैक 222 . Puttiya 223 . 224 Revat . Paravatगुजरात :225 . Akir 226 . 227 बिशप . Purocca 228 . यादवमहाराष्ट्र :229 . Akir 230 . 231 छींकने . टॉकी 232 . 233 Makatik . वाला 234 . Pipiri 235 . चिली में 236 . 237 मीरा . गेट 238 . 239 Yatav . गोला 240 . 241 Panvar . 242 सिंधी . Cinte 243 . 244 नैट . Panapisराजस्थान :245 . Akir 246 . 247 यादव . फ़ाइलदिल्ली :248 . 249 यादव . Akir 250 . 251 कोअला . 252 फ़ाइल . 253 आयर . Cinkaparocca   

0 comments:

Post a Comment

 

Videos

ஆயர் குல பட்டங்களும் பெயர்களும் யாதவர்,ஆயர்,அண்டர்,பொதுவர்,கோவலர்,இடையர்,கோன்,கோனார்,பிள்ளை,கரையாளர்,தாஸ்,சேர்வை,கிதாரி,மந்திரி,யாதவ்

Ayar,Idayar,Kone,Konar,Pillai,Karayalar,Das,Servai,Yadav,Yadhavar